Artykuł opublikowany pod adresem:     http://gigawat.net.pl/article/articleprint/860/-1/70/

„Obrót” PGNiG SA


Informacje Numery Numer 11/2006

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2006 r. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia "Projektu Restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PGNiG dotyczącego Integracji Działalności Obrotu w PGNiG SA i przekształcenia Spółek Gazownictwa w Operatorów Systemu Dystrybucji".

NWZ wyraziło także zgodę na utworzenie sześciu jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółek Obrotu Gazem z kapitałem początkowym 50 tysięcy złotych. Udziały w nowoutworzonych spółkach obejmie PGNiG.

PGNiG wdraża projekt prawnego rozdzielenia działalności handlowej od technicznej dystrybucji gazu. Taki obowiązek nakłada Dyrektywa Unii Europejskiej (2003/55/EC) oraz znowelizowane Prawo Energetyczne. PGNiG jest zobowiązane dokonać rozdziału handlu i dystrybucji gazu od 1 lipca 2007 roku.

Wprowadzane przez spółkę zmiany polegają na zintegrowaniu działalności obrotu hurtowego i detalicznego w PGNiG oraz przekształceniu spółek gazownictwa w operatorów systemu dystrybucyjnego. W związku z tym detaliczny obrót gazem oraz obsługa klientów na terenie całego kraju zostaną przeniesione ze spółek gazownictwa do PGNiG. W ten sposób PGNiG oprócz działalności wydobywczej i magazynowej prowadzić będzie także całość działalności handlowej (obrót hurtowy i detaliczny) poprzez Oddział Obrotu. W Oddziale tym skupiona będzie cała działalność obrotu gazem, w tym m.in. marketing, sprzedaż gazu, obsługa klientów oraz bilansowanie handlowe gazu, inwestycje w działalności obrotowej.

Natomiast dystrybucja gazu nadal realizowana będzie przez spółki gazownictwa, które przekształcone zostaną w Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD). OSD funkcjonować będą samodzielnie, zgodnie z wymogami niezależności przewidzianymi przez zapisy Dyrektywy 2003/55/EC oraz Prawa energetycznego.

Spółki OSD powstaną z przekształcenia działających obecnie spółek gazownictwa, po „przeniesieniu” działalności obrotu detalicznego do PGNiG. Mimo znaczących zmian w działalności spółek gazownictwa (spółka prowadzić będzie wyłącznie działalność dystrybucyjną), sama struktura organizacyjna spółki gazownictwa nie ulegnie istotnym modyfikacjom w związku z procesem przekształceń.

W wyniku przeprowadzonych analiz, które uwzględniały między innymi ryzyka prawne i podatkowe, przyjęty został model prawny osiągnięcia struktury docelowej polegający na podziale spółek gazownictwa w trybie przepisów KSH.

Przyjęty model zakłada podział każdej spółki gazownictwa w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych poprzez wniesienie działalności obrotowej do wcześniej zawiązanych przez PGNiG sześciu spółek z siedzibami w Warszawie. Będą to tzw. „Spółki Tymczasowe” o nazwach :Proces przekształceń będzie realizowany w trzech etapach. W pierwszym nastąpi pełne organizacyjne rozdzielenie działalności. Zostanie utworzonych sześć OddziałówObrotu w obecnych spółkach gazownictwa (po jednym w każdej), w skład których wejdą odpowiednio 23 zakłady terenowe zajmujące się obrotem.

W drugim etapie nastąpi podział spółek gazownictwa i przeniesienie sześciu Oddziałów Obrotu spółek gazowniczych do utworzonych przez PGNiG sześciu Spółek Tymczasowych (Oddział Obrotu każdej spółki gazownictwa przenoszony jest do odrębnej Spółki Tymczasowej).

W trzecim etapie nastąpi integracja Spółek Tymczasowych z PGNiG, przy zachowaniu zasady podporządkowania 23 Zakładów Obrotu jednemu utworzonemu w Warszawie Oddziałowi Obrotu PGNiG.

Obowiązek rozdzielania działalności handlu od dystrybucji dotyczy wszystkich państwach Unii Europejskiej. Obecnie w krajach europejskich trwają bądź zostały już zakończone procesy przekształceń związane z realizacją Dyrektywy. Przyjęte przez PGNiG rozwiązanie jest zbliżone do modelu, który funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, gdzie z British Gas wydzielone zostały National Grid Transco, zajmujący się przesyłem oraz Centrica realizująca poszukiwania i wydobycie, obrót oraz magazynowanie gazu.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
| Powrót |

Artykuł opublikowany pod adresem:     http://gigawat.net.pl/article/articleprint/860/-1/70/

Copyright (C) Gigawat Energia 2002